انواع کلمه :

کلمه در زبان عربی بر سه نوع است : اسم ، فعل ، حرف

تعریف اسم :

1-  اسم کلمه ایست که معنای مستقلی داشته باشد و بتواند مبتدا واقع شود .

یعنی صحیح باشد در باره ی آن خبری بدهیم .

بطور کلی : مصادر ، ضمایر ، موصولات ، اسماء اشاره ، عددها و اسماء استفهام ،........... اسم محسوب می شوند .

علائم و نشانه های اسم :

1- ال              2- تنوین             3- مبتدا بودن               4- مجرور بودن             

5- منادا واقع شدن ( مخصوص دانش آموزان سال سوم دبیرستان )

مانند : 

1- المرأةُ  2- رجلً  3-« اَنا » در عبارت « اَنا  فی خدمتِکَ »   

4- أینَ در عبارت « مِن أینَ أنتَ ؟»     5- یا علیُّ

التحلیل الصرفی « اسم » ( باتوجه به کتاب عربی سال سوم )

الطّالِبُ : اسم ، مفرد ، مذکر ، مشتق ( اسم فاعل ثلاثی مجرد  ) ، معرب ، معرفه ( بال ) منصرف ، صحیح الآخر .

أنا : اسم ، ضمیر ( منفصل مرفوع ) ، متکلم وحده ، معرفه ، جامد ، مبنی بر سکون .

تذکر: در تجزیه ی ( ضمایر ، موصولات ، اسماء اشاره ، موارد ذکر شده کافی است.

و در موصولات و اسماء اشاره صیغه های مثنی معرب هستند.