حرف :

حرف : لفظی است که معنای مستقلی ندارد بلکه به کمک فعل یا اسمی معنایی را می فهماند.

انواع حروف : ( از نظر تأثیر در اعراب کلمات ( حرکت حرف آخر  ) بر دو نوع است .

الف - حروف عامل : ( حروفی هستند که اعراب کلمه ی بعد از خود را تغییر می دهند ).

1- حروف جر :

با ء ، تاء ، کاف ، لام ، واو ، مُنذُ ، مُذ ، خَلا

          رُبَّ ، حاشا ، مِن ، عَدا ، فِی ، عَن ، عَلَی ، حتی ، اِلی .

تذکر : واو درصورتی که به معنای سوگند باشد حرف جر است . مانند  واللهِ

2- حروف ناصبه ی فعل مضارع : ( اَن ، لَن ، کَی ، اِذَن ، حَتّی ، لِکَی ، ) ( عربی دوم )

3- حروف جازمه ی فعل مضارع : ( لَم ، لَمّا ، لِـ امر ،  لای نهی ، اِنْ شرط ) ( عربی دوم )

4- حروف مشبهة بالفعل :   (اِنَّ و اَنَّ ، کَاَنَّ ، لَیتَ ، لکِنَّ ، لَعَلَّ )    ناصب اسمند و رافع در خبر( عربی دوم )  

5- لای نفی جنس : (لا )  ( عربی دوم )          6- حروف ندا  :( یا ) ( عربی سوم )

7- حروف استثناء  : ( الاّ )  ( عربی سوم )

ب : حروف غیر عامل :

1- حروف عطف : ( وَ ، فَ ، ثُمَّ ، اَو ، بَل ، لکِن ، لا ) ( عربی سوم )

2- حروف استفهام : ( ا ، هل )       3- حروف استقبال : ( سـ ، سوف )

4- حروف جواب : ( لا ، نعم )     5- حرف نفی :  (لا )    6- حرف تعریف :  ( ال ) ( عربی دوم )  

7- واو حالیه : ( و ) ( عربی سوم )     8- نون وقایه : ( ن )

تجزیه ی حرف :   فِی : حرف ، عامل جر  ، مبنی بر سکون