عــــربـــــی 1

                    واژگـــان متـــــــرادف و متضــــــاد درس 2

   واژه های متــــــــرادف

      واژه های متضــــــــاد

یَبحَثُ : یُفَتِّشُ

 

قَریب : بَعید

فَقَدَ : وَجَدَ

هَل : أ

 

جَلَسَ : نَهَضَ

اللّیل : النّهار

 

 

نُصَدِّقُ : نُکَذِّبُ

 

 

 

اَدخَلَ : اَخرَجَ