چه کوشک با صفا داره سلامه
عجب خیـــابــونـــا داره سلامه
سربنـــدش پر از آب و درخته
جمـــــال دلـــــــربا داره سلامه
به پائین از قدیمــــــا با غ پسته
به بـــــــالا اَســـــیا داره سلامه
به لطف سید ابـــوالقاسم همیشه
زخود ، رفع بــــلا داره سلامه
زخواجه ی مراد و هفت برادر
کرامتــــــها جـــــدا داره سلامه
دمی راهی مسجد جامع اش شو
که جمعی ، با صفا داره سلامه 
بکارن مردمـــــانش هنــدوانـــه
به گنـــــدم رتبه ها داره سلامه
بنــازم لالــــه زار پنــبه هایش
به هررنگ، گل جدا داره سلامه
به فصل زعفرانش غنچه ی گل
چو ، لاله ، دشتـها داره سلامه
ببوســم ، دست دهقان ، سلامه
زدستش ، سبزه ها داره سلامه
هنوزم ، پینه داره دست دهقان
ز، ارباب ناله ها داره سلامه
عطائی وصف تاریخش نگفتـی
که در آن قصه ها داره سلامه