درس اول                                                                         خدای من

 

«پروردگارا سینه ام را بگشای وکارم راآسان گردان وگره اززبانم بازکن تا سخنم رابفهمند.»

خدایامرا ازتاریکی های وهم وخیال خارج کن ومرا با نورفهم گرامی بدار.خدایا درهای رحمتت را بر ما بگشای.

وگنجینه های علومت رابرما بگستران.پروردگارا....پروردگارا کارم را آسان کن و سخت نگردان. پروردگارا دلم را شادکن.خدایا راهی آسان به سوی محبتت به من نشان بده.

خدایا برای دستیابی شیطان به عقل من راهی قرارمده.وبرای دست یابی باطل برکارمن راهی قرارنده.

خدایا اطاعت وپیروی ازخودت رابه ما الهام کن ومارا ازگناه ومعصیتت   دورنگه دار.

به لطف ومهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان.