حروف و الفبای زبان عربی :

1- اسم حروف : الف ، همزه ، باء ، تاء ، ثاء ، جیم ، حاء ، خاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سین ، شین ، صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ،     عین ، غین ، فاء ، قاف ، کاف ، لام ، میم ، نون ، هاء ، واو ، یاء .

2- رسم حروف : ا ، ء ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، ل ،    م ، ن ، ه ، و ، ی .

انواع کلمه :

کلمه از حروف الفبا پدید می آید و بر سه قسم است :

1-  اسم : کلمه ایست که برای نامیدن اشخاص ، حیوانات ، اشیاء ، صفات ، .............. به کار میرود .      مانند : عِلْم  ( دانستن )   -  باب ( در )

2- فعل : کلمه ایست که بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در یکی از سه زمان ( گذشته ، حال ، آینده ) دلالت می کند .

    عَلِمَ : ( دانست  )          یَعْلَمُ :( می داند ) 

3- حرف : کلمه ای است که به تنهایی معنای مستقلی ندارد .  مانند : اِلی ، فَـ ، بِـ

 

قواعد دستور زبان عربی را  ‹‹ صرف و نحو››  گویند .

 

عَیِّن نوعَ الکَلِمَةِ :

هَبْ ( عطاکن )   -  یا  ( ای )  -  جَوارِح ( اعضای بیرونی )  -  قَوِّ ( نیرومند گردان ) -  آل ( خاندان ) -  لـِـ ( برای ، به )

مَدَدْتُ ( دراز کردم ) -   سابغ ( فروریزنده  ) - حُکم ( دانش )  -   وَجه ( چهره )   

1