موصول :

موصول : اسمی است که نیازمند به جمله ی مابعد خود است ومعنای آن کامل نمی شود مگر با آن جمله .

انواع موصول : 1- موصول خاص       2- موصول عام ( مشترک )

موصولات خاص عبارتند از :

                              مـوصـــولات خاص  با ترجمه

 اَلَّذِی : که ، کسی که

اللَّذانِ -  اللَّذینَ  : که ، کسانی که

الَّذینَ : که ، کسانی که

 اَلَّتِی : که ، کسی که

اللّتانِ  - اللَّتینِ     : که ، کسانی که

اللَّاتِی  :  که ، کسانی که

 اسم موصول ‹‹ الذی ›› برای مفردمذکر   و  ‹‹ التی ›› برای مفرد مؤنث  

‹‹ اللَّذانِ -  اللَّذینَ  ››  برای مثنی مذکر     و ‹‹ اللّتانِ  - اللَّتینِ ›› برای مثنی مؤنث

‹‹ الَّذینَ ›› برای جمع مذکر   و ‹‹ اللّاَتِی ›› برای جمع مؤنث بکار می رود .

تذکر : موصولات خاص غالبا برای ‹‹ عاقل ›› بکار می روند .

موصول عام  :   مانند : مَن   :که ،کسیکه، کسانیکه  ( برای عاقل )     ما : که ، چیزی که، چیزهایی که   ( برای غیر عاقل )

 

اِملأ الفراغَ بِالموصولِ المُناسِب :                             ( الَّذینَ ، ما ، مَنْ ، اللّتان  )

 الف :  اَنفِقْ بِـ ..... عندَکَ فِی سبیلِ اللهِ.  ب :  اِحتَرِمْ ...... هُوَ اَصغَرُ مِنکَ .  ج : ..... یَعملونَ الصالحاتِ فَلَهُم اَجرٌ عَظیمٌ .

16