دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

                     تلخیّ و خوشیّ و زشت و زیبا بگذشت

پنداشت ستمگر که جفا برما کرد

                              در گردن او بماند و برما بگذشت

                                 از گلستان سعدی