گمانم که از دم حرام زاده ای

               به مهمان خود ظرف خون داده ای

مرا التیامی ز زخم تو نیست

                 تو خود را چه زیبا نشون داده ای