در مسجد اگر چه با نیاز آمده ام

                         حقا که نه ازبهر نماز آمده ام

دیروز بدزدیدم  از آن سجاده

                        آن کهنه شده است دوباره باز آمده ام

                                   حکیم عمر خیام