با نفس همیشه در نبردم چه کنم ؟

                     وز کرده ی خویشتن بدردم چه کنم ؟

گیرم که زمن در گذری تو   به کرم ؟

                زین شرم که دیدی که چه کردم چه کنم ؟

                               حکیم عمر خیام