لعنت به  تو یار که خوار کردی ما را

                           شرمنده ی روزگار کردی ما را

ما جزرخ تو ندیده بودیم به چشم

                        با مکرودغل همه کار کردی ما را