یکی چون حور مهمان است امشب

                         رخش چون ماه تابان است امشب

بله گوید کنم جان را فدایش

                        سرم هم کمتر از آن است امشب