پیر گشته ایم و بس  بزرگ گشته بار ما

                       مرگ آه و ناله می کند به انتظار ما

ما ایستاده ایم و یار خنجرش به دست

                      در تعجبم چرا نمی کشد نگار ما