پیر گشته ایم و زار  زار گشته کار ما

                            باز خدعه می کند هنوز هم نگار ما

هیچگاه حقیقت و صفا ندیده ام از او

                            خنجرش نشانه می رود هنوز بر کنار ما