گر گل نبود نصیب ما خار بس است

                         ور نور بما نمی رسد نار بس است

در کعبه اگر یار نباشد به کنار

                          بی یار همان سایه دیوار بس است

        بیت اول برگرفته از رباعیات حکیم عمر خیام