همه ی مهر و صفا                    کل خنده یکجا

شادی  دور  همی                   همه تقدیم شما

                    یلدا مبارک