همه ی مهر صفا                    کل خنده یکجا

شادی دور همی                    همه تقدیم شما

                 یلدا مبارک