شب یلدا و خنده ی بلبل 

                         دو هزار دسته از هر گل

هم صفا هم صمیمیت هم صلح

                       همه تقدیم خدمتت در کل

                      یلدا مبارک