آفرین برتو که گلدسته ی ایمان هستی 

                                           در کرم چون پدرت سرو خرآمان هستی

در کمال تو همین بس که نبی (ص) گفت چنین

                                             در بهشت سرور و آقای جوانان هستی .