مهر  ،   ماه نور و روشنائی   ،  محبت و مهربانی  ،  سعادت و خوشبختی بر همه ی معلمین و متعلمینمبـــــارک بـــاد

در ذیل شعری از اینجانب تقدیمتان می گردد

مهر آمد و غنچه های شادی وا شد                  من های به دور هم نشسته ما شد

با هلهله و   خنده ی اهل دانش                      هر مدرسه ای بسان یک دریا شد

ظلمت که نشسته بود در گوشه ی دل           چون علم رسید رفت و ناپیدا شد

ای طالب علم مترس ز رنج دانش                 پا از تو  به اوج  آسمانها  وا شد

در ارزش معرفت همین بس که علی           با جمله ی « مَن عَلَّمَنِی» مولا شد