بارم بندی درس عربی 2 سال دوم انسانی   کد 224/2

الف :ترجمه عبارت ، کلمه ، درک مطلب ، مترادف ، متضاد   (13 نمره )

    (صورت سؤال  به زبان عربی  باشد و داخل پرانتز به فارسی ترجمه شود .)

( مشترک در امتحان  پایانی نوبت های  اول ، دوم ، شهریور )

ردیف                            عنوان                                                  نمره

1

ترجمه ی عبارتها شامل ، متن درس ها و تمرینات

( فقط تمریناتی که در خود کتاب ترجمه ی آنها خواسته شده است

5

2

سؤالات چند گزینه ای در زمینه ی ترجمه

1/5

3

تهیه ی متن کوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان

و طرح سؤال درک مطلب

(سه سؤال با کلمات پرسشی طرح شودو یک سؤال در ارتباط با معنی ، مفرد ، جمع باشد.)

2

4

تصحیح اغلاط در بخش  کارگاه ترجمه .

1

5

کاربرد واژگان شامل موارد زیر  :

 - ترجمه سه کلمه ی عربی به فارسی  و یک کلمه فارسی به عربی .

- مترادف و متضاد

1/5              

6

تکمیل ترجمه ی ناقص 

1

7

تعریب

5/.

8

اضواء قرآنیة و فی رحاب نهج البلاغة

1

 

ب : قواعد : (7 نمره )  

(صورت سؤال  به زبان عربی  باشد و داخل پرانتز به فارسی ترجمه شود .)

نوبت اول :

ردیف                       عنوان                                                      نمره

1

یاد آوری مباحث سال گذشته شامل : جمله ی فعلیه ، جمله ی اسمیه ،ضمیر ، موصول ، جامد و مشتق ، ابواب ثلاثی مزید .

1

2

معرفه ونکره 

5/.

3

انواع اعراب   

2

4

اعراب فعل مضارع   

1/5

5

معلوم و مجهول 

5/.

6

التحلیل الصرفی و للاعراب

1/5

 

قواعد (7 نمره ) نوبت دوم عربی 2 ادبیات و علوم انسانی ( خرداد، شهریور و بزرگسالان)

ردیف                               عنوان                                                نمره

1

معرفه و نکره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول  

1/25

2

عدد

5/.

3

نواسخ

1/5

4

اضافه وتوصیف  

1

5

مفعول فیه ، تصغیر ، نسبت   

75/.

6

التحلیل الصرفی  و الاعراب

1/5

7

التشکیل

5/.

تذکرات :

1-در طرح سؤالات سعی گردد در عبارتهای کتاب اندکی  تغییرات داده شود اما این کار به گونه ای انجام گیرد

که موجب دشواری سؤال نگردد هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند.

بارم بندی تقریبی درس عربی 2 سال دوم انسانی   کد 224/2

 

پایانی نوبت اول  نمره

پایانی نوبت دوم   نمره

شهریور  نمره

درس اول

2/5

1

1

درس دوم

2/5

1

1

درس سوم

2/5

1

1

درس چهارم

2/5

1

1

درس پنجم

2/5

1

1

درس ششم

2/5

1

1

درس هفتم

2/5

1

1

درس هشتم

2/5

1

1

درس نهم

 

1/5

1/5

درس دهم

 

1/5

1/5

درس یازدهم

 

1/5

1/5

درس دوازدهم

 

1/5

1/5

درس سیزدهم

 

1/5

1/5

درس چهاردهم

 

1/5

1/5

درس پانزدهم

 

1/5

1/5

درس شانزدهم

 

1/5

1/5

                   جمع

20

20

20

برای طراحی سؤالات آزمون سال جاری ، کتاب چاپ سال 92 مبنای طراحی سؤال می باشد.