معرفه و نکره

معرفه : اسمی است که بر شخص یا چیزی معینی دلالت کند ، بطور کلی شش نوع از اسمها معرفه هستند .

                     معارف شش بود مُضمِر ، اضافه                      علم ، موصول و ذواللام و اشاره

1- ضمیر 2- موصول 3- اسم اشاره 4- اسم علم (خاص ) 5- اسمی که همراه با الف و لام تعریف باشد 6- اسمی

که به یکی از انواع پنجگانه ی فوق اضافه شده باشد .  مانند : بَیتُ الرَّجُلِ

1- ضمیر:

   1- ضمیر منفصل : 1- ضمیر منفصل رفعی ( هو ، هما ................ )  2- ضمیر منفصل نصبی ( ایاه ، ایاهما .......... )

   2- ضمیر متصل  : 1- رفعی : ( ا  در ذَهَبا )   ( و  در یَذهَبُونَ )          2- ضمیر متصل نصبی و جری ( ه ، هما ..... )

2- موصول : 1 خاص : الّذی،.....................               2- عام : مَن ( کسی که ) و ما ( چیزی که )

3- اسم اشاره : 1- اشاره به نزدیک ( هذا .... )   2- اشاره به دور ( ذلک ......... )  3- اشاره به مکان ( هُنا و هُناکَ )

4- علم ( اسم خاص ) مانند : اسم کوچک انسان ها ( علی ٌ ، فاطمة ) و اسامی شهرها ( مشهد......) کشورها ( ایران ....)

رودخانه ها ( کارون .............. ) و .....................

5- مُعَرَّف بِال : الکتاب  ، المِنضَدة

6- مضاف : اسمی که برای یکی از اسماء پنجگانه فوق مضاف واقع گردد .  مانند : کتابُ الرجلِ -  قلمی

تذکر  : مضافی معرفه است که مضاف الیه آن معرفه باشد و اگر مضاف الیه نکره باشد مضاف نیز نکره می باشد .

مانند: کتابُ رَجلٍ      کتاب و رجلٍ  هردو نکره هستند .

نکره : اسمی است که بر شخص یا چیز غیر معینی دلالت داشته باشد مانند : رجلٌ ( مردی ) بیتٌ ( خانه ای )

در زبان عربی برای اسم نکره علامتی نیست و هر اسمی بجز شش نوع مذکور نکره می باشد .  

تذکر

 1: اسم هایی مانند « محمدٌ و  کریم ٌ » هر چند که تنوین دارند معرفه به شمار می آیند و تنوین لزوما ً نشانه ی نکره نیست .

2- اسمهای از قبیل« الّذین » به دلیل موصول بودن معرفه اند و ال و لامی که در ابتدای آنها ست حرف زائد لازم است .

3- اسم های ‹‹  مَن و ما ›› اگر موصول باشند معرفه اند و چنانچه جزء ادات شرط یا استفهام باشند نکره اند .

4- اسم هایی نظیر « الایران » و « المکه » علم به شمار می آیند و ال حرف زائد غیر لازم است.

5- اسم هایی که منادای نکره ی مقصوده قرار می گیرند مانند : یا تلمیذُ  و کنیه مانند : ابا القاسم 

و لقب مانند : زین العابدین  نیر جزء معارف می باشد ( مخصوص رشته ی انسانی )

6-  ضمایر و موصولات و اسم اشاره را در عربی یک خوانده اید .

1