کوی تو

سربرود من نروم            یار ز طرف کوی تو

روز و شبم بگذرد            ای دوست در آرزوی تو

آمده ام ببینمت              بوسه خورم ز روی  تو

دست ببرم به زلف تو       شانه کنم به موی تو

خیز بگیرم ار روی            با دل و جان به سوی تو

مویه کند دلم هنوز           باز در آرزوی تو

/ 0 نظر / 96 بازدید