قواعد عربی 1 حروف و الفبای زبان عربی

حروف و الفبای زبان عربی :

1- اسم حروف : الف ، همزه ، باء ، تاء ، ثاء ، جیم ، حاء ، خاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سین ، شین ، صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ،     عین ، غین ، فاء ، قاف ، کاف ، لام ، میم ، نون ، هاء ، واو ، یاء .

2- رسم حروف : ا ، ء ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، ل ،    م ، ن ، ه ، و ، ی .

انواع کلمه :

کلمه از حروف الفبا پدید می آید و بر سه قسم است :

1-  اسم : کلمه ایست که برای نامیدن اشخاص ، حیوانات ، اشیاء ، صفات ، .............. به کار میرود .      مانند : عِلْم  ( دانستن )   -  باب ( در )

2- فعل : کلمه ایست که بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در یکی از سه زمان ( گذشته ، حال ، آینده ) دلالت می کند .

    عَلِمَ : ( دانست  )          یَعْلَمُ :( می داند ) 

3- حرف : کلمه ای است که به تنهایی معنای مستقلی ندارد .  مانند : اِلی ، فَـ ، بِـ

 

قواعد دستور زبان عربی را  ‹‹ صرف و نحو››  گویند .

 

عَیِّن نوعَ الکَلِمَةِ :

هَبْ ( عطاکن )   -  یا  ( ای )  -  جَوارِح ( اعضای بیرونی )  -  قَوِّ ( نیرومند گردان ) -  آل ( خاندان ) -  لـِـ ( برای ، به )

مَدَدْتُ ( دراز کردم ) -   سابغ ( فروریزنده  ) - حُکم ( دانش )  -   وَجه ( چهره )   

1/ 1 نظر / 22 بازدید
عمه

ای خدای بزرگ معلم عربی سال هفتم مرا با امام حسین علیه السلام محشوربگردان شماهم براش صلوات بفرستین (آقای صادق خانی)42سال پیش دبیرعربی من بود.خیلی خوشحالم از آشنایی باشما.زنده باشی وهمیشه عاشق تدریس[گل]