انواع کلمه : فعل

فعل:

فعل : کلمه ایست که بر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در یکی از سه زمان ( گذشته  ، حال ، آینده )دلالت می کند.

انواع فعل :

ماضی     ماضی منفی       مضارع     مضارع منفی ( نفی )       نهی          امر

ذَهَبَ      ما ذَهَبَ              یَذهَبُ       لایَذْهَبُ                   لاتَذهَبْ            اِذْهَبْ  

برای فعل تقسیماتی است به شرح زیر :

1- ماضی  ، مضارع ، امر ، نهی ، نفی .................

2- ثلاثی مجرد ، ثلاثی مزید - ( ریاعی مجرد ) ( عربی دوم انسانی )

4- معرب ، مبنی

5- معلوم و مجهول ( عربی دوم )

6- صحیح یا معتل ( عربی سوم )

تجزیه ی فعل :

اَنْزَلَ : فعل ماضی ، مفرد مذکر غائب ، ثلاثی مزید ، مبنی ، متعدی ، معلوم ، صحیح و سالم/ 0 نظر / 31 بازدید