اسماء استفهام

      اسمهای استفهام :

برای سؤال و پرسش از زمان ، مکان ، شخص چیز ، ویا حالت بکار می روند .

اَینَ : کجا        مَا : چه        مَن : که      مَتی : کی   کَیفَ : چگونه      

   کَم : چند        اَیُّ : کدام       اَنَّی : چگونه ،کجا          اَیّانَ : چه وقت .

اَینَ علی ؟ : علی کجاست .؟            مَاهذَا ؟ : این چیست ؟   

 مَن هذَا ؟  :این کیست ؟       مَتَی تَذهَبُ ؟ کی می روی ؟

کَیفَ حالُکَ؟  : حالت چطور است .               

کَم کِتاباً عِندَکَ ؟ : چند کتاب نزد تواست .؟

فَبِاِیِّ حَدیثٍ بَعدَهُ یُؤمِنونَ؟  :

پس به کدام سخنی بعد از آن ایمان می آورید .؟

اَنَّی محمدٌ ؟ : محمد کجاست یا محمد چطور است. ؟

اَیّانَ تَرجِعُ ؟ : چه وقت برمی گردی

/ 0 نظر / 66 بازدید