اسلوب تشبیه سال سوم انسانی

اسلوب تشبیه

اسلوب تشبیه :

یکی از موضوعات علم بیان محسوب می شود .

تعریف تشبیه :

برقرار کردن همانندی میان دو امر در یک یا چند صفت را گویند .

ارکان تشبیه :

تشبیه از چهار رکن تشکیل می شود :

1- مُشَبَّه : ا مری که پیوستن آن را به دیگری اراده می کنیم .

2- مُشَبَّهٌ بِه : امری که مشبه ، به آن می پیوندد.

و این دو رکن را دو طرف تشبیه می نامند و این دو ،

دو رکن اساسی در تشکیل اسلوب تشبیه هستند.

3- وَجهِ شَبَه :

همان صفت مشترک میان دو طرف است . و در مشبه به قوی تر است.

4- اَداتِ تَشبِیه :

لفظی است که بر تشبیه دلالت دارد و مشبه را به مشبه به ربط می دهد .

انواع تشبیه :

الف : با توجه به وجه شبه :

1- تشبیه مُفَصَّل :

آن است که وجه شبه در آن ذکر شده باشد .

 2- تشبیه مُجمَل :

آن است که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد .

ب : با در نظر گرفتن ادوات :

3- تشبیه مُرسَل :

و آن تشبیهی است که ادوات در آن ذکر شده باشد .

4- تشبیه مُؤَکَّد :

و آن تشبیهی است که ادوات در آن ذکر نشده باشد .

د : حذف ادوات و وجه شبه :

5- تشبیه بَلیغ :

تشبیهی است که ادوات و وجه شبه در آن حذف شده باشد.

ارکان تشبیه :

کانَ رَسولُ اللهِ (ص) کَالبَحرِ جُوداً وَ کَرَماً .

رسول الله : مشبه           البحر : مشبه به   

  ک : از ادات تشبیه             جودا و کرما : وجه شبه

انواع تشبیه :

العِلمُ مِثلُ المِصباحِ فِی الهِدایةِ         : تشبیه مفصل

اَلقُرآنِ کَالنُّورِ .                      : تشبیه مجمل

العالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرِ  .   : تشبیه مرسل

الجُندِیُّ اَسَدٌ فِی الشَّجاعَةِ .               : تشبیه مؤکد


الدُّعاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ  .      العِلمُ  نَهرٌ .      الحِکمَةُ بَحرٌ   .     : تشبیه بلیغ

 با توجه به کتاب عربی سال سوم انسانی

          / 0 نظر / 112 بازدید