تست عربی سال سوم تجربی ، ریاضی

پاسخ : گزینه  ( ج )

نقش کلمه ی جای خالی ( مفعول به و منصوب )

جمله از متن درس چهارم انتخاب شده است .

مراجعه شود به اعراب فرعی عربی دوم یا همین وبلاگ

/ 0 نظر / 64 بازدید