شعر مادر

مادرم  یک جهان  صفا دارد

                            مهر ، بیش از فرشته ها دارد

چهل و اندی گذشته از عمرم

                             او  نگاهی  چو  بچه ها  دارد

چائی آماده می کند به دمی

                              قند زدستش عجب صفا دارد

وقت شام   و  نهار و  صبحانه

                               بهر هرکس   غذا  ، جدا دارد

در عجب مانده ام چگونه هنوز

                                او ، خبر  از سلیقه ها  دارد

آنچنان ، آشنا کند    برخورد

                                گویی  مهمانی از خدا دارد

بوسه اش برلبم و در آغوش

                                 دائما    جا    برای ما  دارد

/ 0 نظر / 40 بازدید