صفت های یکسان برای مونث ومذکر

چند صفت که در مذکر و مونث یکسان هستند.

1- فعّالة: رجلٌ علّامة- امراةُ علّامة

2- مِفْعال: رجلٌ مِفْضال- امراةٌ مِفْضال-

3- فَعُول:  به معنای فاعل و فَعیل به معنای مفعول:

رجلٌ صَبورٌ و امراةٌ صَبورٌ / رجلٌ قَتیلٌ- اِمراةٌ قَتیلٌ

/ 0 نظر / 72 بازدید