ترجمه ی درس سوم عربی 2 ریاضی ، تجربی

درس سوم                                                   کتاب زندگی

دانش ودین برای انسان دوبال هستندکه انسان جزباآن دونمی تواند پروازکند.وامت اسلامی امتی است که به طرف رشدوکمال حرکت می کنددر حالیکه به این دوبال نیاز دارد.واسلام از زمان پیدایشش مسلمانان رابه تفکرویادگیری تشویق نمود.به همین دلیل مسلمانان رساله هاوکتاب های زیادی را در همه ی زمینه های فکری و علمی مانند: ادبیات،فلسفه،پزشکی، ریاضیات، فیزیک ، کشاورزی و داروسازی تألیف کرده اند......

و قرآن قانون اساسی برای زندگی روزانه ما ست و کتابی نیست که درباره ی علوم به صورت مفصل صحبت کند.امادرآن برخی اشارات علمی وجود داردکه علم بشربعضی ازآنها راتاکنون کشف کرده است.

وبه بعضی ازاین آیات توجه کن:

منشأ زمین 

         «همانا آسمان ها و زمین  بسته بودند پس آنها را شکافتیم.»

منشأ جهان رازی پیچیده است و آیه به جها نیان درباره حقیقت این امر از میان کلمات مختصر و مفید خبر میدهد:«آسمان هاو زمین به هم پیوسته بودند وخداوند  آنها راجدا کرد.»

محققان درعلم ستاره شناسی درقرن بیستم به نظریه ای دست یافتند که خلاصه اش این است که ماده ی اولیه جهان جامد بوده است،سپس انفجارشدیدی درآن رخ داده است واجزای آن ماده ازهم جداشدند وآسمان هاو زمین شکل گرفت!

 

چرخش زمین  

     «و کوه ها را می بینی درحالی که فکر می کنی آنها ثابت اند حال آن که آنها همانند ابر در حرکت اند.»    همانا اگر تو به کوه ها بنگری  گمان می کنی که آنها ثابت هستند ولی حقیقت غیر از آن است...کوه ها همانند ابر در برابر شما حرکت می کنند؛ و علت آن چرخش زمین و حرکت آن می باشد. گردش زمین برکسی در زمان ما پوشیده نیست،اما تا قرون اخیرآن برانسان پوشیده ونامعلوم بود.وداستان گالیله در این زمینه مشهوراست.این بعضی اشارات علمی در قرآن کریم بود،که تاکنون علم حقیقت آن ها را کشف کرده است.و می دانیم اشاره های علمی درآیات قرآن کریم به خودی خودهدف نیستند،بلکه آن ها نشانه هایی هستند که درستی ادعای نزول قرآن راازطرف خدای تبارک وتعالی رابرای ما ثابت می کنند.   

     «همانا درآن نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند»

/ 0 نظر / 102 بازدید