کد پایه های تحصیلی متوسطه دوم

کد پایه های تحصیلی :

           برای ایجاد رویه در ثبت و استخراج اطلاعات مورد نیاز ( معنا دار کردن کدهای اختصاص یافته بررسی عملکرد

گروهها در دروس مشترک و .......... ) گروه بندی دانش آموزان و ثبت آن در رایانه ( تعریف برنامه ی هفتگی بخش

انتخاب واحد ) بهتر است       مطابق مدل زیر انجام شود .

شماره ی کلاس +  کد رشته  +  کد پایه  = کد گروه کلاس

کد پایه ی تحصیلی

پایه ی اول =   100

پایه ی دوم  =  200

پایه ی سوم = 300

کد رشته ی تحصیلی 

اول عمومی = 20

ریاضی فیزیک = 50

علوم تجربی =  60

مثال :

اول عمومی =

     ..... ، 122 ، 121 

دوم ریاضی فیزیک =

         .... ؛ 251

سوم ریاضی فیزیک = .... ؛ 351

 

دوم تجربی  =  ....... ؛ 261 

سوم تجربی   =  ..... ؛ 361

 

دوم انسانی =  ...... ، 271

چهارم انسانی =  ...... ، 471

 

                                                     ataeis.persianblog.ir

ویژه  معاونین اجرائی/ 0 نظر / 27 بازدید