ترجمه ی درس چهارم عربی 2 تجربی ، ریاضی

درس چهارم                                           زیبایی دانش

1. ازخواندن ترانه هاوغزل بپرهیزوسخن حق بگو وازکسی که بیهوده سخن می گوید دوری کن.

2. وتقوای الهی راپیشه کن زیراتقوای الهی به دل کسی نزدیک نمیشود مگر این که به او ( خدا ) برسد.

3. کسی که راهزنی  می کندقهرمان نیست،تنها کسی که پرهیزگاری راپیشه کند،قهرمان است.

4. نمرود وکنعان وکسانی که بر روی زمین فرمانروایی کردندو مقام دادند وبرکنار کردند کجایند؟

5. علم ودانش راطلب کن وتنبلی نکن ،زیرا خیرچه دوراست ازانسان های تنبل!

6. خواب راترک کن وآنرابه دست آور،پس کسی که هدف خودرابشناسدآنچه رابرای رسیدن به آن می بخشد ناچیز می شمرد.

7. در زیادی علم ودانش  خواری  دشمنان است      وزیبایی علم ودانش به  درستی کرداراست.

8. هرگز نگو اصل و نصبم، که تنها اصل جوانمرد ، آن چیزی است که خود به دست آورده است.

9. ارزش انسان به آن چیزی است که آن رانیکو انجام دهد  چه آن را انسان کم انجام دهد  وچه زیاد.

10. امید ها و آرزوهایت را در دنیا کم کن تا رستگار شوی،زیرا راهنمایی  عقل ، کم کردن آرزوها است.

/ 0 نظر / 61 بازدید