تست عربی سال سوم تجربی ، ریاضی

جواب : گزینه ( د )

الف : به رستگاری عظیمی دست یافتم .

ب  : خداوند با موسی قطعا سخن گفت .

ج   : خدا را بسیار یاد کنید.

برای گزینه های ( الف ، ب ، ج ) به کار گاه ترجمه درس سوم

و برای گزینه ( د ) به کارگاه ترجمه درس چهارم مراجعه شود .

 

/ 0 نظر / 35 بازدید